www.horecainnovatiegroep.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Algemene voorwaarden Horeca Innovatie Groep B.V.

Artikel 1 - Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Horeca Innovatie Groep B.V. (hierna: Opdrachtnemer) uitgebracht en alle overeenkomsten die Opdrachtnemer met zijn Opdrachtgevers aangaat. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Opdrachtnemer een offerte of aanbieding ontvangt en/of met hem een overeenkomst aangaat, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
1.3 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte, aanbieding en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere vantoepassingverklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen worden genomen.
1.5 Algemene voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is ingestemd.
1.6 Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.7 Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door hem aan te wijzen derde. Opdrachtgever geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
1.8 Iedere communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Opdrachtnemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 2 - Offerte en overeenkomst
2.1 Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever is zich er van bewust, dat de in de offerte of aanbieding genoemde of getoonde eigenschappen, kwaliteiten, kleur, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, etc. enigszins kunnen afwijken van het product en/of de machine die geleverd wordt.
2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld, waarna de offerte komt te vervallen en er geen beroep meer op gedaan kan worden. Opdrachtnemer is gerechtigd de offerte binnen voornoemde termijn te wijzigen of in te trekken.
2.3 Opdrachtgever dient ten aanzien van de inhoud van door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes geheimhouding te betrachten jegens derden.
2.4 Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, nadat de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte ongewijzigd door Opdrachtgever is aanvaard dan wel nadat Opdrachtgever de orderbevestiging/koopovereenkomst heeft getekend dan wel nadat Opdrachtgever mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer een aanvang heeft genomen met de uitvoering van die opdracht.
2.5 Wijzigingen in een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
2.6 Afspraken gemaakt of overeenkomsten gesloten met andere personen dan de heer Horeca Innovatie Groep BV binden Opdrachtnemer niet, tenzij de betreffende afspraken of overeenkomsten schriftelijk door Opdrachtnemer worden bekrachtigd.

Artikel 3 - Gegevens voor uitvoering overeenkomst
3.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie die hij aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt. Hij dient er daarnaast voor te zorgen dat Opdrachtnemer tijdig over alle informatie beschikt, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3.2 Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens, dan heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 - Levertijd
4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en hebben nimmer te gelden als fatale termijn.
4.2 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal Opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, beëindiging of niet-nakoming van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting, die voor haar uit de betrokken overeenkomst of enige nadere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Fouten van al dan niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden kunnen uitdrukkelijk niet aan Opdrachtnemer toegerekend worden.
4.3 Uitstel van de levertijd op verzoek van Opdrachtgever kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opdrachtnemer. Uit dit uitstel eventueel voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten en verliezen komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. De door Opdrachtnemer ter zake te verstrekken kostenopgave is voor Opdrachtgever bindend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 5 - Levering en transport
5.1 Bij alle leveringen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden de verzend- en transportkosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Opdrachtnemer verzorgt enkel het horizontale transport (vervoer over de weg of op andere wijze) van een machine en/of product. Indien voor het afleveren van de machine en/of het product gebruik gemaakt moet worden van verticaal transport (hijsen), dan dient Opdrachtgever dat zelf te verzorgen. Verticaal transport komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.3 De risico’s van verlies of schade aan een machine en/of product gaan op Opdrachtgever over op het moment dat de machine en/of het product bij Opdrachtgever op het overeengekomen adres wordt geleverd. Levering geschiedt tot aan de deur op de begane grond van het overeengekomen adres.
5.4 Tenzij anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht de machine en/of het product direct na gereedkomen in ontvangst te nemen, ook indien dit binnen de levertijd is en/of het een deellevering betreft.
5.5 Indien Opdrachtnemer door Opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om de machine en/of het product af te leveren, dan wordt aflevering geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de machine en/of het product voor aflevering gereed staan.
5.6 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de juiste aan- en afvoerleidingen, hak- en breekwerk en het aansluiten van de machine op het elektriciteitsnet en/of gasleidingnet.
5.7 Opdrachtnemer kan aangeven, dat een monteur van Opdrachtnemer de machine in bedrijf zal stellen, aan een laatste inspectie zal onderwerpen en werknemers van Opdrachtgever zal instrueren over het gebruik van de machine. Indien de monteur van Opdrachtnemer hiertoe niet of niet binnen een redelijke termijn in de gelegenheid wordt gesteld, om welke reden dan ook, dan kan Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk gesteld worden als bedoeld in artikel 11 en komt de garantie op de machine en/of het product als bedoeld in artikel 9 te vervallen.
5.8 Indien Opdrachtgever een product of machine aan Opdrachtnemer wil retourneren, dan wordt dit enkel geaccepteerd, indien Opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Het retourneren van een product en/of machine komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 De machine(s) en/of product(en) gaat pas in eigendom over op Opdrachtgever indien Opdrachtgever volledig en correct heeft voldaan aan al haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst of uit hoofde van enige andere overeenkomst door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten ter zake van de levering van machine(s) en/of product(en) en/of het daarmee al dan niet samenhangend verrichten van (service)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door Opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot aan dit moment blijven een geleverd product en/of machine eigendom van Opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de machine(s) en/of product(en) aan derden te huurverkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtgever is verplicht de machine(s) en/of product(en) op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te tonen en desverlangd terstond aan Opdrachtnemer of een door hem aangewezen derde af te geven. Opdrachtgever wordt tevens geacht Opdrachtnemer nu reeds voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Opdrachtnemer dan wel een door hem aangewezen derde betreden van al haar bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de machine(s) en/of producten te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in de vorige zin bepaalde deze machine(s) en/of product(en) mee te nemen. Indien de machine(s) en/of product(en) zich bevinden op het terrein van een derde zal Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen tot de in de voorgaande zin bedoelde terugname.
6.4 Opdrachtgever is verplicht de machine en/of product(en) vanaf het moment van levering te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en enige andere schade, en wel in dier voege dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op de producten van derden. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de machine(s) en/of product(en) treden in de plaats van de betrokken machine(s) en/of product(en).
6.5 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op haar verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in voorgaande bepaling bedoeld, voor zover betrekking hebbende op machine(s) en/of producten, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te verstrekken.

Artikel 7 - Einde, ontbinding en opschorting van de overeenkomst
7.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien of Opdrachtnemer reden heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen haar en Opdrachtgever gesloten overeenkomst op Opdrachtgever rust, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is, alles onverminderd de verder aan Opdrachtnemer toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
7.2 In geval een van de in het tweede lid van dit artikel genoemde situaties zich voordoet, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.3 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor Opdrachtgever een recht op ontbinding, schadevergoeding of enig ander recht ontstaat. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever of diens klanten na te komen.
7.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
7.5 Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld, hetgeen in ieder geval het geval is, indien de overmacht 4 weken voortduurt, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor Opdrachtgever een recht op schadevergoeding of enig ander recht jegens Opdrachtnemer ontstaat.
7.6 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of na het intreden van de overmacht nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde te factureren dan wel de nog uit te voeren werkzaamheden uit te voeren en vervolgens te facturen.
7.7 Gedurende de tijd dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, kan hij de overeenkomst niet beëindigen.

Artikel 8 - Prijzen, facturatie en betaling
8.1 De prijzen, zoals vermeld in een aanbieding, offerte of overeenkomst zijn steeds gebaseerd op prijzen, kosten en regelgeving, zoals die waren op het moment van het uitbrengen van de offerte of aanbieding dan wel het aangaan van de overeenkomst en steeds exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigingen, indien de prijzen, kosten en/of regelgeving waar de in de offerte vermelde prijzen op zijn gebaseerd wijzigen, ook indien deze wijziging ten tijde van het uitbrengen of aangaan reeds voorzien hadden kunnen worden of waren of indien de wijziging het gevolg is van een waardevermindering van de Nederlandse valuta. Een wijziging als bedoeld in dit lid geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen dan wel enig ander recht.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van aan de af te leveren producten verbonden transport-, montage- en installatiewerkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever.
8.3 Opdrachtgever dient de factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen. Indien geen betalingstermijn op de factuur wordt vermeld, dan dient een betalingstermijn van 14 dagen in acht genomen te worden.
8.4 Betaling dient door Opdrachtgever te geschieden zonder verrekening van enige korting of van enig bedrag dat Opdrachtnemer nog aan Opdrachtgever verschuldigd is.
8.5 Indien Opdrachtgever de juistheid van de factuur betwist, dan dient zij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan ieder recht van Opdrachtgever terzake komt te vervallen. Een klacht over de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
8.6 Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zulks verbieden, heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht een voorschot, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of een haar conveniërende zekerheidstelling te verlangen van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient op eerste verzoek hieraan gehoor te geven. Indien opdrachtgever hier geen gehoor aan geeft, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor uitvoering van alle overeenkomsten die zij met Opdrachtgever heeft gesloten, op te schorten.
8.7 Door het verstrijken van de betalingstermijn verkeert Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1,25% per maand over het openstaande bedrag.
8.8 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd die Opdrachtnemer maakt, althans moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van Opdrachtgever te vorderen, dan wel, aangesproken door Opdrachtgever, zich te verweren. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom respectievelijk het bedrag waarvoor Opdrachtnemer Opdrachtgever aanspreekt bedragen, dan wel Opdrachtgever Opdrachtnemer aanspreekt, met een minimum van € 135,-.

Artikel 9 - Garantie
9.1 Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever gedurende één jaar garantie, tenzij schriftelijk een andere periode overeen wordt gekomen of tenzij door de fabrikant een kortere garantieperiode wordt gehanteerd. Voor koelapparaten geldt een garantietermijn van drie maanden. De garantieperiode vangt aan nadat Opdrachtnemer de machine heeft geleverd.
9.2 De garantie heeft betrekking op constructie- en/of materiaalfouten, die een goede werking van de machine of het product voorkomen. Geen garantie wordt afgegeven voor schade aan lak of emaille, krasschade en nageleverde onderdelen en alle overige schade, die niet wordt beschouwd als constructie- en/of materiaalfout.
9.3 Garantie wordt naast het in artikel 5.7 bepaalde niet gegeven indien:
- het defect een gevolg blijkt te zijn van opzet of schuld aan de zijde van Opdrachtgever;
- het defect het gevolg is van een gebrek aan of onjuist onderhoud van de machine of onjuist gebruik van de machine;
- een ander dan Opdrachtnemer reparaties of andere werkzaamheden aan de machine heeft uitgevoerd, ongeacht of het mankement wordt veroorzaakt door die reparaties of werkzaamheden;
- Opdrachtgever op het moment waarop het mankement ontstaat en/of dit wordt gemeld, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting die zij jegens Opdrachtnemer heeft.
9.4 De garantie wordt enkel verstrekt aan Opdrachtgever en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende.

Artikel 10 - Reclame
10.1 Opdrachtgever is verplicht om na feitelijke aflevering van de machine/het product deze te controleren op beschadigingen en op eventuele afwijkingen van hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit, alvorens de pakbon te ondertekenen voor akkoord. Onder feitelijke aflevering wordt verstaan het moment van aflevering op het adres van Opdrachtgever althans op het door Opdrachtgever opgegeven adres, dan wel het moment als bedoeld in artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden.
10.2 Indien na feitelijke aflevering blijkt dat de machine/het product tijdens het transport of tijdens het plaatsen van de machine bij Opdrachtgever is beschadigd dan wel dat deze anderszins afwijkt van hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit, dan dient Opdrachtgever dit binnen 48 uur na het ondertekenen van de pakbon te melden aan Opdrachtnemer. De schade dient per fax of e-mail, aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
10.3 Indien na ingebruikname van de machine mocht blijken van gebreken die niet eerder ontdekt konden worden, dan dienen deze gebreken binnen 8 dagen na het moment van ontdekking schriftelijk, en derhalve per post, telefax of e-mail, aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
10.4 Reclames ten aanzien van door Opdrachtnemer geleverde (service)diensten dienen eveneens binnen 8 dagen na het moment van ontdekking van het gebrek aan Opdrachtnemer gemeld te worden.
10.5 Opdrachtgever dient duidelijk te omschreven waar de reclame precies op ziet en dient, indien mogelijk, bescheiden mee te sturen, die de reclame onderbouwen.
10.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig of niet op de juiste wijze reclameert, dan vervallen alle aanspraken en rechten van Opdrachtgever op de geleverde machine en/of de verrichte dienst en wordt het geleverde beschouwd als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard.
10.7 Reclames geven Opdrachtgever niet het recht enige verplichting van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer op te schorten of de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
11.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Opdrachtgever, dan heeft te gelden dat Opdrachtnemer enkel aansprakelijk is voor directe schade en niet voor indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade.
11.3 De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een bedrag ter grootte van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurde facturen, voor zover deze facturen betrekking hebben op de overeenkomst waar de schade rechtstreeks verband mee houdt én voor zover die facturen door Opdrachtgever zijn voldaan.
11.4 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan wordt nimmer een hogere schadevergoeding uitgekeerd, dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
11.5 Voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld door een of meerdere kopers van een machine en/of product, om wat voor reden dan ook, dan vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer hierbij van die aanspraken.
11.6 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Opdrachtgever, op het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting die zij jegens Opdrachtnemer heeft.

Artikel 12 - Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes en/of met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en/of door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de feitelijke vestigingsplaats van Opdrachtnemer.